Үнэ тариф > Хэрэглэгчийн мэдлэгт
Хамгаалалтын зурвас гэж юу вэ? || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

25

4 сар
Хамгаалалтын зурвас гэж юу вэ?

Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалатын зурвас гэж юу вэ?

 

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын эргэн тойронд цахилгаан соронзон орон үүсдэг бөгөөд энэ нь хүний ​​эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Эрчим хүчний шугам, трансформаторын дэд станцын хамгаалалтын зурвасын дотор амьдардаг хүмүүсийн ихэнх нь дархлаа сулрах, бодисын солилцоо, зүрх судасны тогтолцооны олон эмгэгтэй болдгийг батласан байна. Ийм хүмүүс зүрх судас, цусны судас, хүний ​​мэдрэлийн системийн архаг өвчинд нэрвэгдэх эрсдэлтэй байдаг.

Аюултай бүс !!!

Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын зурвасыг дүрмээр тогтоож өгсөн байдаг нь хүмүүсийн цахилгаан соронзон цацрагийн хор хөнөөлтэй холбоотой амь нас, эрүүл мэндэд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм. Эдгээр стандартууд нь эрчим хүчний шугамын дагуу хүчдэлийн ангиас хамаарч эрчим хүчний шугамын дагуу тусгай зурвасуудыг тогтоодог.

 

Газрын талбай ба агаарын зай хэлбэрээр байрласан нутаг дэвсгэрийг багтаасан бөгөөд энэ нь гаднах утаснаас (хазайлтгүй байрлалаас) шугамын хоёр талд паралель хавтгайтай зэрэгцээ шугамаар хязгаарлагдана. Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэмд зааснаар хамгаалалтын зурвасын хэмжээг дараах байдлаар тогтооно.

 №

Шугам сүлжээний хүчдэлийн түвшин

Хүн оршин суудаггүй газраар өнгөрөх нөхцөлд

Хүн оршин суудаг газраар өнгөрөх нөхцөлд

Шугамын захын утаснаас хоёр тийш

1

Цахилгаан дамжуулах шугам

а/ 1 кВ хүртэл

-

1-1.5 м

2

б/ 1-20 кВ хүртэл

10 м

2 м

3

в/ 35 кВ хүртэл

15 м

4 м

4

г/ 110 кВ хүртэл

20 м

5 м

5

д/ 220 кВ хүртэл

25 м

6 м

 

 

 

 

 


Хүний ​​эрүүл мэндэд аюулгүй байдаг цахилгаан дамжуулах шугамын зайг шугамын хүчдэлийн ангилалаар тодорхойлно.

0.4 кВ дамжуулах шугамын хамгаалалтын зурвасхамгаалалтын зурвас нь захын утаснаас хоёр тийш 1,5 метр юм. Харин 20 кВ хүртлэх дамжуулах шугамын аюулгүйн бүс нь 10 м байна. 35 кВ хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугамын хувьд 15м, 110 кВ-20 м хүчдэлтэй, 220 кВ-25м-ийн зайтай байна.

 

 

Кабелийн шугамын хувьд хамгаалалтын зурвас нь шугамаас хоёр тийш 1 м-ийн зайд байна.

 

Хамгаалалтын зурваст ​​үйл ажиллагаа явуулах

"Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын зурвас " гэсэн ойлголт ямар утгатай вэ? Энэ нэр томъёо нь хүний ​​үйл ажиллагааг хамгийн бага байлгах тусгай газар, нутаг дэвсгэрийг хэлнэ. Ийм бүсийг бий болгох замаар хүний ​​эрүүл мэндэд хүчтэй цахилгаан соронзон цацрагийн сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлдэг. Олон тооны судалгаагаар эрчим хүчний шугамаар бий болсон цахилгаан соронзон орны нөлөөнд урт удаан хугацаанд өртөж, хүний ​​дотоод эрхтнүүдийн үйл ажиллагаанд ноцтой саад учруулахад хүргэж зүрх, судас, дотоод шүүрлийн өвчний магадлалыг нэмэгдүүлж, дархлаа ба бодисын солилцоонд сөрөг нөлөө үзүүлдэг тогтоосон.

Цахилгааны шугамын хамгаалалтын зурваст дараах үйл ажиллагааг хориглоно. Үүнд:

  • Гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих
  • мод, бут сөөг тарих;
  • хог хаях, хог хаягдлаа булах;
  • Тариалангийн ургамал тариалах;
  • Ажлын зөвшөөрөлгүйгээр барилга, байгууламжийг барьж байгуулах зэрэг шугам сүлжээ эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулах

Хамгаалалтын зурвас гэж юу вэ? || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь