Ерөнхий мэдээлэл


Хувь хүний талаарх мэдээлэл


Ам бүлийн байдал /Зөвхөн гэр бүлийн бүртгэлд байгаа хүмүүсийг бичнэ/


Ураг төрлийн байдал /Таны эхнэр, нөхрийн эцэг, эх, ах, дүү, өрх тусгаарлсан хүүхдээ оруулна бичнэ/


Оршин суугаа хаяг


Холбоо барих


Онцгой шаардлагатай үед холбоо барих хүний мэдээлэл


Цэргийн алба хаасан тухай


Боловсролын талаарх мэдээлэл


Мэргэшлийн бэлтгэл /Та мэргэжлээрээ болон бусад чиглэлээр гадаад болон дотоод хамрагдсан сураглт, семинар бичнэ/


Гадаад хэлний мэдлэг


Компьютеринй мэдлэг /Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Photoshop, Illustator, Corel Draw гэх мэт/


Оффис тоног төхөөрөмж ашиглах чадвар


Төр засгийн болон орон нутаг, байгууллагуудын шагнал


Урлаг спортын тухай


Хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал


Бусад мэдээлэл