1967 онд Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Шугам Сүлжээний газрын Үйлдвэр Техникийн Хэлтэс, 2010 оноос Техник бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс нэртэйгээр ажиллаж байна.

Компанийн техникийн бодлогыг тодорхойлж, түгээлтийн хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах, горим тооцоог үндэслэн шугам тоноглолыг найдвартай, эдийн засгийн үр ашигтай, хэмнэлттэй горимоор ажиллуулах, зураг төслийг стандарт норм дүрмийн дагуу боловсруулах,  шинэ техник технологи нэвтрүүлж, шинэчлэлийн ажлыг төлөвлөж, удирдлага зохион байгуулалтаар хангах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажилладаг