2013 оны 01 сарын 09-нд Я.Очирбат даргатайгаар анх байгуулагдаж, Дархан-Уул аймгийн Дархан, Шарын гол, Хонгор, Орхон, Сэлэнгэ аймгийн Хүдэр, Ерөө, Хушаат, Жавхлант нийт 9 сумын айл өрх, аж ахуйн нэгжид цахилгаан эрчим хүч түгээж 35/10/6/0.4кВ-ын 274 дэд станц, 0.4-35 кВ-ын 755 км цахилгаан дамжуулах шугамын засвар үйлчилгээ, ашиглалтын хэвийн, найдвартай ажиллагааг ханган ажиллаж байна.