ХӨДӨЛМӨРИЙН ЭРҮҮЛ МЭНД АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЛБА.

ДСЦТС ХК-ийн  ХЭМАБАлба нь ажилтан нэг бүрийн эрүүл аюулгүй байдлыг НЭН ТҮРҮҮНД  тавьж, ISO-45001:2018 ХЭМАБ-ын удирдлагын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, сайжруулах мөн ажлын байрны эрүүл аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэхэд Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль, Галын аюулгүй байдлын тухай хууль болон бусад холбогдох норм, дүрэм, журмийн шаардлагуудыг хангуулж ажиллах үндсэн чиг үүрэгтэй.