27 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 50 гаруй машин механизмын засвар үйлчилгээг хийж, компанийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай машин, механизмаар хангах, техникийн бэлэн байдлыг хангах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна. Компанид хийгдэж байгаа бүтээн байгуулалтын ажилд ашиглагдаж байгаа материал сэлбэгийг тээвэрлэх, тусгай төхөөрөмжтэй машин механизмаар ажил үүрэг гүйцэтгэх, хүн тээврийн үйлчилгээг үзүүлдэг.