2012 оны 2 сард ЦЭХ-нйи хяналт, удирдлага, арилжааны автоматжуулалтын системийг нэвтрүүлэх зорилготойгоор 5 хүний бүрэлдэхүүнтэй байгуулагдсан.

       

 

 

            Цахилгаан эрчим хүчний хяналт удирдлага арилжааны автоматжуулалтын системийн хэвийн ажиллагааг хангах, SCADA систем, програм хангамж, системийн уялдаа холбоог сайжруулж хөгжүүлэлт хийх, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, хяналт тавих, ухаалаг тоолуурын систем, сервер, програм хангамж, компьютер техник хангамж,  радио холбооны тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах үндсэн чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.