ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

 

       Монгол Улсын Компанийн тухай хууль, Компанийн дүрэмд заасан асуудлаар, тухайлбал хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг зарлах, компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайлан төлөвлөгөөг хэлэлцэн батлах, эд хөрөнгийн зах зээлийн үнийг тогтоох, компанийн Гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг даалгавар өгөх зэрэг сэдвээр сар бүр ээлжит болон ээлжит бус хурлуудыг хийж, хурлын материалыг, гаргасан шийдвэрийн хамт Санхүүгийн зохицуулах хороо болон Хөрөнгийн биржид хүргүүлдэг болно.

“ДСЦТС” ХК нь засаглалын хувьд Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2012 оны 74 дүгээр тогтоолоор баталсан хувьцаат компанийн үлгэрчилсэн дүрмийн дагуу “ДСЦТС”           ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь тус компанийн дүрмийг 2012 оны 04 дүгээр сарын 27-ний өдөр баталсан.

        “ДСЦТС” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид нь Компанийн тухай хууль, “ДСЦТС” ХК-ийн дүрэмд тусгагдсан онцгой шийдвэрийг гаргах ажиллагаанд бүрэн оролцож “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам”, “Аудитын хорооны үйл ажиллагааны журам”, “Нэр дэвшүүлэх хорооны үйл ажиллагааны журам”, “Цалин урамшууллын хорооны үйл ажиллагааны журам”, “ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргийн үйл ажиллагааны журам” зэргийг  хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар батлан мөрдөн ажиллаж байна.

ШИНЭ ХОЛБОЛТ

6-35кВ-ын сүлжээнд шинээр холболт хийлгэх талаарх зөвлөмж.,

ДАНСНЫ ДУГААР

Цахилгааны төлбөр төлөх дансны дугаарууд

ЗАСВАРЫН ХУВААРЬ

Цахилгаан шугам тоноглолд засвар үйлчилгээ хийх хуваарь

ТЕХНИКИЙН НӨХЦӨЛ

Хэрэглэгчийг цахилгаан эрчим хүчинд холбох зөвшөөрлийн хүсэлтийг хэрхэн илгээх вэ?

ГЭРЭЭ ХИЙХ

Гэрээ гэж юу вэ?

ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Хангах, түгээх, өндөр хүчдэл түгээх болон зураг төсөв.