Үнэ тариф > Хэрэглэгчийн мэдлэгт
Хамгаалалтын зурвас гэж юу вэ? || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

25

4 сар
Хамгаалалтын зурвас гэж юу вэ?

Дэд станцын хамгаалатын зурвас гэж юу вэ?

Аюултай бүс !!!

Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын зурвасыг дүрмээр тогтоож өгсөн байдаг нь хүмүүсийн цахилгаан соронзон цацрагийн хор хөнөөлтэй холбоотой амь нас, эрүүл мэндэд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм. Эдгээр стандартууд нь эрчим хүчний шугамын дагуу хүчдэлийн ангиас хамаарч эрчим хүчний шугамын дагуу тусгай зурвасуудыг тогтоодог.

 

Газрын талбай ба агаарын зай хэлбэрээр байрласан нутаг дэвсгэрийг багтаасан бөгөөд энэ нь гаднах утаснаас (хазайлтгүй байрлалаас) шугамын хоёр талд паралель хавтгайтай зэрэгцээ шугамаар хязгаарлагдана. Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэмд зааснаар хамгаалалтын зурвасын хэмжээг дараах байдлаар тогтооно.

 №

Шугам сүлжээний хүчдэлийн түвшин

Дэд станц, хуваарилах байгууламж

Тал бүр тийш

1

б/ 1-20 кВ хүртэл

10 м

2

в/ 35 кВ хүртэл

15 м

3

г/ 110 кВ хүртэл

20 м

4

д/ 220 кВ хүртэл

25 м

Хүний ​​эрүүл мэндэд аюулгүй байдаг цахилгаан дамжуулах шугамын зайг шугамын хүчдэлийн ангилалаар тодорхойлно.

Хамгаалалтын зурваст ​​үйл ажиллагаа явуулах

"Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын зурвас " гэсэн ойлголт ямар утгатай вэ? Энэ нэр томъёо нь хүний ​​үйл ажиллагааг хамгийн бага байлгах тусгай газар, нутаг дэвсгэрийг хэлнэ. Ийм бүсийг бий болгох замаар хүний ​​эрүүл мэндэд хүчтэй цахилгаан соронзон цацрагийн сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэхийг оролдож байна. Олон тооны судалгаагаар эрчим хүчний шугамаар бий болсон цахилгаан соронзон орны нөлөөнд урт удаан хугацаанд өртөж, хүний ​​дотоод эрхтнүүдийн үйл ажиллагаанд ноцтой саад учруулахад хүргэж байгаа нь зүрх, судас, дотоод шүүрлийн өвчний магадлалыг нэмэгдүүлж, дархлаа ба бодисын солилцоонд сөрөг нөлөө үзүүлдэг болохыг харуулсан.

Цахилгааны шугамын хамгаалалтын зурваст дараах үйл ажиллагааг хориглоно. Үүнд:

  • Гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих
  • мод, бут сөөг тарих;
  • хог хаях, хог хаягдлаа булах;
  • Тариалангийн ургамал тариалах;
  • Ажлын зөвшөөрөлгүйгээр барилга, байгууламжийг барьж байгуулах зэрэг шугам сүлжээ эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулах

Хамгаалалтын зурвас гэж юу вэ? || Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь