Үнэ тариф > Хэрэглэгчийн мэдлэгт

25

4 сар
Эрчим хүчний үнэ цэнэ

Эрчим хүчний үнэ цэнийг дараах ведионоос үзээрэй

 

 

 

 

 


25

4 сар
Эрчим хүчээ хэмнэх үйлсэд нэгдээрэй

Эрчим хүчээ хэмнэх үйлсэд нэгдэж эх дэлхийгээ хайрлая

 


25

4 сар
Эрчим хүчний үйлдвэрлэл

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл

 


25

4 сар
Цахилгаан эрчим хүч гэж юу вэ?

Эрчим хүчний түүх

 


25

4 сар
Уур амьсгалын өөрчлөлт

Уур амьсгалын өөрчлөлт

 


25

4 сар
Хүлэмжийн хийн тухай

Хүлэмжийн хийн тухай

 

 


25

4 сар
Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр, түүнийг тооцох аргачлал, тарифийн хөнгөлөлтийн тухай

25

4 сар
Хамгаалалтын зурвас гэж юу вэ?

Дэд станцын хамгаалатын зурвас гэж юу вэ?

Аюултай бүс !!!

Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын зурвасыг дүрмээр тогтоож өгсөн байдаг нь хүмүүсийн цахилгаан соронзон цацрагийн хор хөнөөлтэй холбоотой амь нас, эрүүл мэндэд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм. Эдгээр стандартууд нь эрчим хүчний шугамын дагуу хүчдэлийн ангиас хамаарч эрчим хүчний шугамын дагуу тусгай зурвасуудыг тогтоодог.

 

Газрын талбай ба агаарын зай хэлбэрээр байрласан нутаг дэвсгэрийг багтаасан бөгөөд энэ нь гаднах утаснаас (хазайлтгүй байрлалаас) шугамын хоёр талд паралель хавтгайтай зэрэгцээ шугамаар хязгаарлагдана. Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэмд зааснаар хамгаалалтын зурвасын хэмжээг дараах байдлаар тогтооно.

 №

Шугам сүлжээний хүчдэлийн түвшин

Дэд станц, хуваарилах байгууламж

Тал бүр тийш

1

б/ 1-20 кВ хүртэл

10 м

2

в/ 35 кВ хүртэл

15 м

3

г/ 110 кВ хүртэл

20 м

4

д/ 220 кВ хүртэл

25 м

Хүний ​​эрүүл мэндэд аюулгүй байдаг цахилгаан дамжуулах шугамын зайг шугамын хүчдэлийн ангилалаар тодорхойлно.

Хамгаалалтын зурваст ​​үйл ажиллагаа явуулах

"Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын зурвас " гэсэн ойлголт ямар утгатай вэ? Энэ нэр томъёо нь хүний ​​үйл ажиллагааг хамгийн бага байлгах тусгай газар, нутаг дэвсгэрийг хэлнэ. Ийм бүсийг бий болгох замаар хүний ​​эрүүл мэндэд хүчтэй цахилгаан соронзон цацрагийн сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлэхийг оролдож байна. Олон тооны судалгаагаар эрчим хүчний шугамаар бий болсон цахилгаан соронзон орны нөлөөнд урт удаан хугацаанд өртөж, хүний ​​дотоод эрхтнүүдийн үйл ажиллагаанд ноцтой саад учруулахад хүргэж байгаа нь зүрх, судас, дотоод шүүрлийн өвчний магадлалыг нэмэгдүүлж, дархлаа ба бодисын солилцоонд сөрөг нөлөө үзүүлдэг болохыг харуулсан.

Цахилгааны шугамын хамгаалалтын зурваст дараах үйл ажиллагааг хориглоно. Үүнд:

  • Гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих
  • мод, бут сөөг тарих;
  • хог хаях, хог хаягдлаа булах;
  • Тариалангийн ургамал тариалах;
  • Ажлын зөвшөөрөлгүйгээр барилга, байгууламжийг барьж байгуулах зэрэг шугам сүлжээ эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулах

25

4 сар
Хамгаалалтын зурвас гэж юу вэ?

Цахилгаан дамжуулах шугамын хамгаалатын зурвас гэж юу вэ?

 

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын эргэн тойронд цахилгаан соронзон орон үүсдэг бөгөөд энэ нь хүний ​​эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг. Эрчим хүчний шугам, трансформаторын дэд станцын хамгаалалтын зурвасын дотор амьдардаг хүмүүсийн ихэнх нь дархлаа сулрах, бодисын солилцоо, зүрх судасны тогтолцооны олон эмгэгтэй болдгийг батласан байна. Ийм хүмүүс зүрх судас, цусны судас, хүний ​​мэдрэлийн системийн архаг өвчинд нэрвэгдэх эрсдэлтэй байдаг.

Аюултай бүс !!!

Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын зурвасыг дүрмээр тогтоож өгсөн байдаг нь хүмүүсийн цахилгаан соронзон цацрагийн хор хөнөөлтэй холбоотой амь нас, эрүүл мэндэд учрах аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм. Эдгээр стандартууд нь эрчим хүчний шугамын дагуу хүчдэлийн ангиас хамаарч эрчим хүчний шугамын дагуу тусгай зурвасуудыг тогтоодог.

 

Газрын талбай ба агаарын зай хэлбэрээр байрласан нутаг дэвсгэрийг багтаасан бөгөөд энэ нь гаднах утаснаас (хазайлтгүй байрлалаас) шугамын хоёр талд паралель хавтгайтай зэрэгцээ шугамаар хязгаарлагдана. Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэмд зааснаар хамгаалалтын зурвасын хэмжээг дараах байдлаар тогтооно.

 №

Шугам сүлжээний хүчдэлийн түвшин

Хүн оршин суудаггүй газраар өнгөрөх нөхцөлд

Хүн оршин суудаг газраар өнгөрөх нөхцөлд

Шугамын захын утаснаас хоёр тийш

1

Цахилгаан дамжуулах шугам

а/ 1 кВ хүртэл

-

1-1.5 м

2

б/ 1-20 кВ хүртэл

10 м

2 м

3

в/ 35 кВ хүртэл

15 м

4 м

4

г/ 110 кВ хүртэл

20 м

5 м

5

д/ 220 кВ хүртэл

25 м

6 м

 

 

 

 

 


Хүний ​​эрүүл мэндэд аюулгүй байдаг цахилгаан дамжуулах шугамын зайг шугамын хүчдэлийн ангилалаар тодорхойлно.

0.4 кВ дамжуулах шугамын хамгаалалтын зурвасхамгаалалтын зурвас нь захын утаснаас хоёр тийш 1,5 метр юм. Харин 20 кВ хүртлэх дамжуулах шугамын аюулгүйн бүс нь 10 м байна. 35 кВ хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах шугамын хувьд 15м, 110 кВ-20 м хүчдэлтэй, 220 кВ-25м-ийн зайтай байна.

 

 

Кабелийн шугамын хувьд хамгаалалтын зурвас нь шугамаас хоёр тийш 1 м-ийн зайд байна.

 

Хамгаалалтын зурваст ​​үйл ажиллагаа явуулах

"Эрчим хүчний шугамын хамгаалалтын зурвас " гэсэн ойлголт ямар утгатай вэ? Энэ нэр томъёо нь хүний ​​үйл ажиллагааг хамгийн бага байлгах тусгай газар, нутаг дэвсгэрийг хэлнэ. Ийм бүсийг бий болгох замаар хүний ​​эрүүл мэндэд хүчтэй цахилгаан соронзон цацрагийн сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлдэг. Олон тооны судалгаагаар эрчим хүчний шугамаар бий болсон цахилгаан соронзон орны нөлөөнд урт удаан хугацаанд өртөж, хүний ​​дотоод эрхтнүүдийн үйл ажиллагаанд ноцтой саад учруулахад хүргэж зүрх, судас, дотоод шүүрлийн өвчний магадлалыг нэмэгдүүлж, дархлаа ба бодисын солилцоонд сөрөг нөлөө үзүүлдэг тогтоосон.

Цахилгааны шугамын хамгаалалтын зурваст дараах үйл ажиллагааг хориглоно. Үүнд:

  • Гэр, орон сууц, барилга байгууламж барих
  • мод, бут сөөг тарих;
  • хог хаях, хог хаягдлаа булах;
  • Тариалангийн ургамал тариалах;
  • Ажлын зөвшөөрөлгүйгээр барилга, байгууламжийг барьж байгуулах зэрэг шугам сүлжээ эзэмшигчийн зөвшөөрснөөс бусад үйл ажиллагаа явуулах

25

4 сар
Цахилгаан эрчим хүчний чанар гэж юу вэ?

Цахилгаан эрчим хүчний чанар гэж юуг хэлэх вэ?

 
 
 
 
Цахилгаан хангалтын чанарын гол үзүүлэлтүүдэд:
            -давтамж
            -хүчдэл
            -цахилгаанаар тасралтгүй хангах зэргийг хамруулна гэж Нэгдсэн сүлжээний дүрэм заасан байдаг.
 
Давтамжийн чанар
Нэгдсэн сүлжээний давтамжийн хазайлт нь техник ашиглалтын дүрмийн дагуу 10 минутын туршид 50+0,2 Гц-ийн хэлбэлзэлтэй тасралтгүй баригдах ёстой. Давтамжийг 50+0,4 Гц-ийн хэлбэлзэлтэй түр хугацаагаар ажиллуулахыг зөвшөөрдөг. Давтамжийн хэлбэлзлийн далайц +0,2 Гц-ээс хэтрэхгүй байх ёстой.
 
Хүчдлийн чанар
 
Хүчдэлийн стандарт утгыг +-10% дотор хэлбэлзэхийг зөвшөөрдөг. Жишээ нь ахуйн хэрэглээний 220В хүчдэл хамгийн ихдээ 242В хамгийн багадаа 198В байвал чанарын утгандаа байна гэсэн үг. Иймээс цахилгаан хэрэгсэл сонгохдоо техникийн үзүүлэлтүүдийг нь заавал үзэж худалдан авахыг танд зөвлөж байна.
 
1000В-с дээш хүчдэл дараах тогтоогдсон зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс хэлбэлзэж болно.
 
Хүчдлийн доод түвшин/кВ/
Хүчдлийн дунд түвшин/кВ/
Хүчдлийн дээд түвшин/кВ/
5,8
6,3
6,6
9,5
10,5
11
33,3
37
38,5
104,5
115
123
209
230
245
 
Хүчдлийн:
 - доод түвшинг шөнийн цагуудад,
 - дунд түвшинг баяр ёслол, амралтын өдрүүд, өдрийн цагуудад,
 - дээд түвшинг өглөө ба оройн их ачааллын цагуудад тус тус барина.
 
Цахилгаан эрчим хүчээр тасралтгүй хангах
Цахилгаан хангамжийн төлөвлөгөөт таслалтын талаар хангагч нь хэрэглэгчид 24-аас доошгүй цагийн өмнө урьдчилан мэдэгдэх үүрэгтэй.
Цахилгаанаар хангагч нь хэрэглэгчийн цахилгаан хангамжийг дараах тохиолдлуудад зөрчлийг арилгах хүртэл хугацаагаар түдгэлзүүлэх улмаар гэрээг цуцлах хүртэл арга хэмжээ авах эрхтэй. Үүнд:
1. байгалийн гамшиг, гэнэтийн буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүссэн, түлшний хомсдол бий болсон, эрчим хүчний хангамжид осол, саатал гарсан, хүний амь нас, эд хөрөнгөд аюул учрах, гал түймэр гарах нөхцөл үүссэн үед
2. эрчим хүч хэрэглэсний төлбөрөө хугацаанд нь төлөөгүй тохиолдолд
3. эрчим хүчний тоолуур, хэмжүүр, тэдгээрийн эд анги, битүүмжлэл, байрлал, холболтыг дур мэдэн өөрчилсөн буюу хэвийн ажиллагааг алдагдуулсан
4. хангагчийн зөвшөөрөлгүйгээр өөрийн хэрэглээний хүрээнээс өөр хэрэглэгчийг эрчим хүчээр хангасан
5. хэрэглэгч өөрийн байранд нэвтрэн үзлэг хийх боломжийг хангагчийн эрх бүхий ажилтанд олгоогүй
5. хэрэглэгчийн эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, шугам сүлжээ нь ашиглалт, аюулгүй ажиллагааны шаардлага хангахгүй болсон
6. эрчим хүч хэрэглэх техникийн нөхцөлийг зөрчсөн
7. гэрээгээр тогтоосон цахилгаан чадлын хэрэглээг хэтрүүлсэн
 
Цахилгаан тасалсан шалтгаан арилсан даруй хэрэглэгчийн эрчим хүчний хангамжийг эрчим хүчээр хангагч нь стандартад заасан хугацаанд багтаан сэргээнэ.
 

Хэрэглэгчийн булан || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь