Үнэ тариф > Үнэ тариф
Хэрэглэгчдэд борлуулж буй үнэ тариф

Төв, Зүүн, Өмнөд бүсийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тариф

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

  Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж байгууллагад борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Үйлдвэр ААНБ
1 Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр  төг/кВт.ц
1 Энгийн тоолууртай 197.66
1 3 тарифт тоолууртай  
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ 197.66
б Оройн хэрэглээ /Өглөөний 17.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ 329.77
в Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 110.98
2 Бусад үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага   төг/кВт.ц
2 Энгийн тоолууртай 180.82
2 3 тарифт тоолууртай  
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 17.00 цаг хүртэл/ 180.82
б Оройн хэрэглээ /Өглөөний 17.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ 270.25
в Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 124.28
3 Аймгийн төвийн зам талбайн гэрэлтүүлэг   төг/кВт.ц
3 10,11,12,1,2,3 дугаар саруудад  
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 19.00 цаг хүртэл/ 180.82
б Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 19.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 124.28
3 4,5,6,7,8,9 дүгээр саруудад  
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 22.00 цаг хүртэл/ 180.82
б Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 22.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 124.28

 

ҮЙЛДВЭР, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГАД БОРЛУУЛАХ
ЦАХИЛГААНЫ ЧАДЛЫН ТАРИФ

  Үйлдвэр, аж ахуйн нэгж, байгууллагад борлуулах цахилгааны чадлын тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Чадлын тариф төг/кВт/сар
1 Уул уурхайн олборлох, боловсруулах аж үйлдвэр 27500
2 Бусад үйлдвэр аж ахуйн нэгж байгууллага  9900

 

АЙЛ ӨРХӨД БОРЛУУЛАХ ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФ

  Айл өрхөд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

Ахуйн хэрэглэгч
1 Энгийн тоолууртай   төг/кВт.ц
а Сарын нийт хэрэглээний 150кВт.ц хүртлэх хэрэглээг 147.71
б Сарын нийт хэрэглээний 151кВт.ц болон түүнээс дээш хэрэглээг 169.49
2 2 тарифт тоолууртай   төг/кВт.ц
а Өдрийн хэрэглээ /Өглөөний 06.00 цагаас оройны 21.00 цаг хүртэл/ 154.20
б Шөнийн хэрэглээ /Өглөөний 21.00 цагаас оройны 06.00 цаг хүртэл/ 124.28

 

Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд мөрдөх цахилгааны тариф

  Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай хэрэглэгчдэд борлуулах цахилгааны тарифыг (НӨАТ-тай) ангиллаас нь хамааруулан төлбөр тооцох үзүүлэлтийн нэгжид дараах байдлаар тогтооно:

1 Дархан хот   төг/кВт.ц
75 кВт.ц хүртэл 92.49
76 кВт.цагаас дээш 115.70
2 Бусад сум  төг/кВт.ц 
50 кВт.ц хүртэл 92.49
51 кВт.цагаас дээш 115.70

 

 

Үнэ тариф || "Дархан Сэлэнгийн Цахилгаан Түгээх Сүлжээ" ХК

Фэйсбүүк мэдээ

Youtube

Календарь