Home ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЦЭХ гэрээний талаар

ЦЭХ гэрээний талаар

ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР ХАНГАХ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ЗӨВЛӨМЖ

ХЭРЭГЛЭГЧ та манай үйлчилгээг авахын тулд “Эрчим хүчний тухай хууль”-ийн 28-р зүйлд заасны дагуу   “Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” байгуулна.

Гэрээ байгуулснаар та цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх эрхээр хангагдана.

“Эрчим хүчний тухай хууль”-ийн 28.1-д заасны дагуу Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээгээр хангагч хэрэглэгчийн харилцааг зохицуулна.

ЦЭХ-ЭЭР ХАНГАХ ГЭРЭЭНИЙ ЭХ СУРВАЛЖ

“Цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ” нь дараах эх сурвалжуудаас үндэслэн боловсруулагдсан. Үүнд:

 • Үндсэн хууль
 • Иргэний хууль
 • Эрчим хүчний тухай хууль
 • Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэх дүрэм
 • ДСЦТС ХК хэрэглэгч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм
 • ЭХ-ний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм

ЦЭХ-ээр хангах гэрээ нь дараах зүйл заалтуудаас бүрдэнэ.

 • Нийтлэг үндэслэл
 • Хэрэглэгчийн эрх үүрэг
 • Хангагчийн эрх үүрэг
 • Цахилгаан эрчим хүчний төлбөр тооцооны журам
 • Тооцооны хэмжих хэрэгсэлд тавигдах шаардлага
 • Харилцан хүлээх хариуцлага
 • Маргаан шийдвэрлэх
 • Гэрээний нэмэлт, өөрчлөлт, дүгнэх, цуцлах
 • Хангагч, хэрэглэгч хоорондын эзэмшлийн зааг
 • Хэрэглэгчийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний захиалга

ЦЭХ-НИЙ ГЭРЭЭ ХИЙХДЭЭ ХЭРЭГЛЭГЧ ТА ДАРААХ МАТЕРИАЛУУДЫГ БҮРДҮҮЛНЭ.

Аж ахуйн нэгж:

 •  Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ
 • Газрын гэрчилгээ
 • Техникийн нөхцөл
 • Тоолуурын гэрчилгээ
 • Гүйдэл хүчдэлийн тр-рын гэрчилгээ
 • Гэрээ хариуцагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар

Айл өрх:

 • Газар өмчлөлийн гэрчилгээ
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх
 • Тоолуурын гэрчилгээ

Дээрхи  материалиудыг хуулбарын хамт авчирна.

ЦЭХ-НИЙ ГЭРЭЭ ХИЙСЭН ХЭРЭГЛЭГЧ ТАНЬД ДАРААХ БОЛОМЖУУД НЭЭЛТТЭЙ БОЛНО.

 • Сар бүр тоолуурын заалт авах хугацаа тодорхой болно.
 • Та өөрийн сонгосон банкны дурын салбарт төлбөрөө хийх боломжтой болно.
 • Таны төлбөр тооцоогоо хийхээр сонгосон банкинд төлбөрийн нэхэмжлэл хүргэгдсэн байх хугацаа тодорхой болно.
 • Та цахилгааны төлбөрөө урьдчилан болон урьд хуримтлагдсан авлагаа  график гарган хэсэгчлэн төлөх боломжтой болно.