Home ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ Техникийн нөхцөл Тодруулах хуудас

Тодруулах хуудас

Техникийн нөхцөл хүссэн тухай тодруулах хуудас

 

          ….. он …. Сар …… Өдөр                                              ¹…….

 

  1. 1.   ЦЭХ-нд холбогдох хэрэглэгчийн мэдээлэл:

 

1. ЦЭХ хэрэглэгчийн нэр:  …………………………..…………………………………….……………………………

2. Хаяг байршил:   ……………………………………………………………………….………………………………

3. Харилцах утас:    ……..……………………………………….………….…………………………………………

4. Эрхлэх үйл ажиллагаа: ……………………………………..………………………………………………………

5. Ажиллагааны горим буюу ажлын ээлж: ………….………………………………………………………………

6.  Хэрэглэгчийн зэрэглэл,тавигдах шаардлага :  .…………..………………………………………….………

7.  Угсралтын ажлыг эхлэх дуусах хугацаа, хэрэглээ кВт:………………..………………………..…………

…………………………………………………………..……………………………………………………………….…..

8. Хүчин чадлыг ашиглах хугацаа үе шат:                 

                        үе шат                  эхлэх он, сар, өдөр              хүчин чадал  кВт            

                       …………            …………………..                        …………………….                             

                       …………            …………………..                        …………………….                             

                      …………            …………………..                        …………………….                               

9.     Холбогдох хүчдлийн түвшин:  ….…………………………………………………………………….………..

 

10.  Суурилагдсан чадал тоноглол бүрээр:

Тоноглолын нэрс,марк

Хүчин чадал,квт

тоо

Суурилагд сан чадал кВт

Хүчдэл              В

Зэрэг ажиллах тоноглолыг   1(ижил тоогоор)-ээр тэмдэглэнэ

Хоногт ажиллах хугацаа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дүн

 

 

 

 

 

 

 

2. Хавсаргах баримтууд:

  1. Аж ахун нэгж бол улсын бүртгэлийгэрчилгээний хуулбар
  2. Иргэн бол цахим иргэний үнэмлэхний хуулбар
  3. Газар эзэмших болон өмчлөх эрхийн гэрчилгээний хуулбар
  4. Үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
  5. СӨХ-тэй хийсэн гэрээний хуулбар,
  6. Харъяа МХГазраас олгосонүйл ажиллагаа эрхлэхзөвшөөрлийн хуулбар
  7. Суурь хураамж төлсөн баримтын хуулбар

 

Техникийн нөхцөл хүсэгчийг төлөөлж

 

………………………               ……………………..    …..………………………………………………….……………

/ албан тушаал/                         /гарын үсэг/           /овог, нэр/

харилцах утас …………………………      оршинсуугаахаяг:……..………………………………………………

 

3. “ДСЦТСХК-ийн (Хэлтэс, Алба, Төв, Салбар, Хэсэг)-ийн санал

(Холбогдох цэгийн диспетчерийн нэр хаяг, гар зураг схем, шугамын урт, тоолуур хэмжүүрийн  байршил,бусад нөхцөл)

…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Санал өгсөн:                                                                                                                                                                                               ………………………               ……………………..   …..……………………

                           / албан тушаал/                         /гарын үсэг/           /овог, нэр/