Home ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ Техникийн нөхцөл Техникийн нөхцөлийн хураамж

Техникийн нөхцөлийн хураамж

Техникийн нөхцлийн хураамжийг Төлбөрт үйлчилгээний журмийн дагуу доорхи тарифаар тооцно. Доорхи тариф нь НӨАТ тооцогдоогүй дүн болно.

Ажил үйлчилгээний нэр,төрөл

0.22-1.0кВ

6-15кВ

35кВ

1

0.22кВ-ын 5кВт хүртлэх чадалтай

20 000

2

0.38кВ-ын 10кВт хүртлэх чадалтай

50 000

 

3

0.38кВ-ын 11-50кВт хүртлэх чадалтай

80 000

4

0.38кВ-ын 51-100кВт хүртлэх чадалтай

100 000

5

0.38кВ-ын 101-150кВт хүртлэх чадалтай

150 000

6

0.38кВ-ын 151кВт–аас дээш чадалтай

200 000

7

6-15кВ-н шугам дэд өртөө барих

250 000

8

6,10кВ-ын хуваарилах байгууламж

300 000

9

35кВ-н шугам, 35/0,4кВ-ын дэд өртөө барих

300 000

10

35кВ-н шугам, 35/6,10кВ-ын дэд өртөө барих

500 000

Тайлбар: Техникийн нөхцлийн нэр өөрчлөх, хугацаа сунгуулах тохиолдолд хураамж нь суурь үнийн 50%-аар тооцогдоно. Реле хамгаалалтын тооцооны төлбөрийг төлбөрт үйлчилгээний журмийн дагуу нэмж тооцно.

Төлбөр тооцоог доорхи дансанд тушаана.

– Худалдаа хөгжлийн банк, Дархан салбар төгрөгийн 403001008

– ХААН банк Дархан салбар, төгрөгийн 5045001007

– Голомт Дархан Т/Т 4301024059