Home Компанийн тухай Үйлчлэх хүрээ

Үйлчлэх хүрээ

ДСЦТС” ХК нь Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгийн бүх сум, суурин газар, Төв аймгийн харъяа 6 сум, нийт 3  аймгийн 26 сум буюу 74000 км2 нутаг дэвсгэрт орших  4315 аж  ахуйн нэгж, 41553 өрхөд цахилгаан эрчим хүч түгээх, борлуулах үйл ажиллагаа явуулж байна

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

Хэлтэс

 • Захиргаа удирдлагын хэлтэс
 • Техник бодлого төлөвлөлтийн хэлтэс
 • Санхүү, эдийн засгийн хэлтэс
 • Борлуулалтын хэлтэс

Алба

 • Засвар туршилт тохируулгын алба
 • Шуурхай үйлчилгээ мэдээллийн алба
 • Мэдээлэл, технологи автоматикийн алба
 • Тээвэр, үйлчилгээний алба
 • Хэмжүүр, тоолуур лабораторийн алба

Салбар

 • Сүхбаатар салбар
 • Хөтөл салбар
 • Зүүнхараа салбар
 • Жаргалант салбар

Хэсэг

 • Шарын гол хэсэг

Төв

 • Дархан хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв 1, 2
 • Дархан түгээх төв